Obchodní podmínky


 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup prostřednictvím katalogu, resp. v internetovém obchodě http://eshop.mbkeramika.cz (prodávající), jehož provozovatelem je společnost M.B.KERAMIKA,spol. s r.o., U Svitavy 7, 618 00 Brno. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

 2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
  1. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
  2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.
  3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
  4. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
  5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a úplném zaplacení.
  6. Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu M.B.KERAMIKA spol. s r.o. kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

 3. Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné
  1. Veškeré zboží bude expedováno v souladu s expediční lhůtou uvedenou v popisu objednaného zboží, v případě doručení Českou poštou se expediční lhůta prodlužuje o 2 pracovní dny. V případě, že z provozních důvodů nebude možné expediční lhůtu dodržet, bude zákazník o této skutečnosti okamžitě informován telefonicky nebo e-mailem. U platby dobírkou začíná expediční doba běžet v okamžiku objednání, u ostatních plateb je za začátek expediční lhůty považován okamžik připsání platby na účet prodávajícího.
  2. Přepravné se mění v závislosti na povaze zboží a na zákazníkem vybraném druhu dopravce.

 4. Reklamace
  1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s "Reklamačním řádem" internetového obchodu http://eshop.mbkeramika.cz a právním řádem platným v ČR.
  2. "Reklamační řád" internetového obchodu http://eshop.mbkeramika.cz je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

 5. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka
  1. Kupující má právo podle ust, § 53 odstavce 6 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi (přepravné+balné+dobírkovné apod.). tyto náklady činí: u zásilek do 30 kg ... 139 Kč, nad 30 kg ... 400 Kč.
   Kupující nemůže odstoupit podle § 53 odstavce 7 občanského zákoníku od kupní smlouvy:
   1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
   2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
   3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
   4. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
   5. na dodávku novin, periodik a časopisů,
   6. spočívající ve hře nebo loterii.

 6. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny
  1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
   1. zboží se již nevyrábí nebo nedodává
   2. výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží

   V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.
  2. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

 7. Závěrečná ustanovení
  1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném v katalogu společnosti M.B. KERAMIKA spol. s.r.o. v den odeslání objednávky kupujícím.
  2. Odesláním objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v katalogu internetové prodejny http://eshop.mbkeramika.cz/, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.
  3. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.